Header-ouders

Medezeggenschapsraad

Via de Medezeggenschapsraad hebben personeelsleden en ouders inspraak op school. De MR praat mee (en beslist soms mee) over zaken die de hele school aangaan. De werkwijze van de MR is vastgelegd in een MR-reglement en het daarbij behorende Huishoudelijk reglement. Beide reglementen zijn op school aanwezig en via de MR verkrijgbaar.

De MR bestaat uit 6 leden (3 ouders en 3 teamleden) en vergadert zo’n 6x per jaar. De directeur woont een deel van de vergadering bij. Van iedere vergadering wordt een verslag gemaakt. Dit kunt u opvragen bij de MR-voorzitter. In de Gabrief vindt u regelmatig een bericht van de MR.

Het mailadres van de MR vindt u achterin de schoolgids.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De Stichting PCBO heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), waarin van alle aangesloten scholen één afgevaardigde zit, een teamlid óf een ouder. De GMR is een belangrijk orgaan, omdat veel zaken op stichtingsniveau geregeld worden.

Meer informatie over de GMR vindt u op de website van de stichting.

Meer details in de schoolgids

2023-2024